دوران نوجوانی یکی از حساس ترین دورانهای زندگی انسانه.

https://www.instagram.com/p/CBph-rIp_sV/دوران #نوجوانی یکی از حساس ترین دورانهای زندگی انسانه.در این زمان #نوجوان با کلی چالش از قبیل تغییرات هورمونی، خودشناسی، ارتباطات گسترده تر با سایرین،…

ادامه مطلب دوران نوجوانی یکی از حساس ترین دورانهای زندگی انسانه.

بستن کمربند سفید توسط استاد ارشد امین جلالی ریاست سبک هانمینجوک هاپکیدو ایران Iran hanminjok hapkido, Youngest athelete,

ادامه مطلب بستن کمربند سفید توسط استاد ارشد امین جلالی ریاست سبک هانمینجوک هاپکیدو ایران Iran hanminjok hapkido, Youngest athelete,